SZKOLNE CENTRUM INFORMACYJNO-DYDAKTYCZNE
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 IM. FRYDERYKA CHOPINA W JELENIEJ GÓRZE

 

 

Nasze Propozycje

 

Marzena Szczurowska

Nauczycielka Nauczania Zintegrowanego

Szkoła Podstawowa nr 11

 

Semestralny sprawdzian gramatyczno-ortograficzny dla klasy II szkoły podstawowej

     

 

Kontrola  osiągnięć uczniów odgrywa istotną rolę w procesie edukacyjnym.

Jest ona szczególnie ważna w zakresie edukacji polonistycznej, ponieważ między

poszczególnymi elementami wiedzy o języku istnieje ścisły związek i nieopanowanie przez ucznia wiadomości na dany temat rzutuje na jego dalszą naukę.

      Ułożony przeze mnie sprawdzian proponuję przeprowadzić na zakończenie

I semestru drugiej klasy.

Przy okazji samodzielnie wykonywanej przez ucznia pracy, nauczyciel ma możliwość sprawdzenia nie tylko stopnia opanowania wiadomości i umiejętności w zakresie gramatyki i ortografii, ale także umiejętności czytania ze zrozumieniem,

obserwacji zachowania uczniów, ich samodzielności.

     W zależności od stopnia zmęczenia dzieci sprawdzian można przeprowadzić

w dwóch etapach.

   

      Ustaliłam następującą punktację zadań:

 

 Zad.1 -  5 pkt.     ( 0,5 pkt. za dobrze ułożony wyraz i 0,5 pkt. za podkreślenie dwu-

                              znaku );

 Zad.2 -  7,5 pkt.   ( 1,5 pkt. za każdą  dobrze wypełniona linijkę );

 Zad.3 -  3 pkt.      ( 1 pkt. za jedno zdanie );

 Zad.4 -  2 pkt.      ( 0,5 pkt za wyraz );

 Zad.5 -  1 pkt.     

 Zad.6 -  4 pkt.       ( 0,5 pkt. za prawidłowo wpisany wyraz );

 Zad.7 -  3 pkt.       ( 0,5 pkt. za wyraz );

 Zad.8 -  3 pkt.       ( 0,5 pkt. za wyraz );

 Zad.9 -  2 pkt.       ( 0,5 pkt. za wyraz );

 Zad.10- 2 pkt.       ( 0,5 pkt. za wyraz );

 Zad.11- 2,5 pkt.    ( 0,5 pkt. za wyraz );

 Zad.12- 7,5 pkt.    ( 0,5 pkt. za każdą spółgłoskę miękką ).

 

    Proponowana próba analizy wyników sprawdzianu:

 

42,5 pkt. – 38 pkt.     Bardzo dobre wyniki w opanowaniu wiadomości i umiejętno-

                                   ści. Uczniowie ci praktycznie w całości opanowali materiał

                                   z zakresu edukacji polonistycznej przewidziany na I półrocze

                                   klasy drugiej.

 

37 pkt.  -  32 pkt.      Dobre wyniki w opanowaniu wiadomości i umiejętności.

                                   Uczniowie nie mają większych problemów. Utrwalenia wy-

                                    magają jednak niektóre zagadnienia.

 

31 pkt. -  23 pkt.      Wyniki wskazujące na konieczność dodatkowych ćwiczeń,sta-

                                   łej pomocy i kontroli w opanowywaniu materiału.

 

22 pkt. – 15 pkt.       Wyniki wskazują na nieopanowanie materiału. Niezbędna jest

14 pkt. -  0 pkt.         Dodatkowa, gruntowna i wszechstronna pomoc ( terapia ped.)

                                                

 

 

©&® SP 11 Jelenia Góra 2002